Untitled Document
ตู้เชื่อมไฟฟ้า ตู้เชื่อมปลั๊กเสียบ
 
 
ตู้เชื่อมไฟฟ้า : ตู้เชื่อมปลั๊กเสียบ
   

 

 

 

 

 

 

ตู้เชื่อมไฟฟ้า BX6-160C BX6-200C BX6-250C BX6-300C
กระแสไฟ 160 แอมป์ 200 แอมป์ 250 แอมป์ 300 แอมป์
กำลังไฟ 10.6 KVA 12.5 KVA 15.6 KVA 17.7 KVA
ขนาดธูปในการเชื่อม  2-2,5 มิล 2.5-3.5 มิล  2.5-4มิล  2.6-4 มิล 
โวลต์ - ความถี่  220 v / 380 v 220 v / 380 v   220 v / 380 v  220 v / 380 v
ความสามารถในการทำงาน  20 % 20%  20%  20 % 
แรงดันไฟฟ้า  24.4 v 26 v 28 v 28 v  29.2 v 
กล่องละ  1 ตัว 1 ตัว   1 ตัว  1 ตัว